اسامی روسای هیات های ورزشی نجات غریق شهرستان اصفهان


 

شهر رییس هیات شماره تماس نشانی محل هیات- تلفن 
کاشان محسن اسدی 9132714979
کاشان- اداره ورزش و جوانان 55444744
نجف آباد محمدرضا شیرزادخانی

9133316815                       

نجف آباد- خیابان شریعتی 42623060
شهرضا مجتبی جعفری

9132757505

9139218757

شهرضا- استخر سرپوشیده دریا5230020
زرین شهر محمد رحیم رجایی 9132365862 زرین شهر- اداره ورزش و جوانان 52232241
فلاورجان - - فلاورجان- اداره ورزش و جوانان 37421761
فریدن     فریدن- اداره ورزش و جوانان 57222350
چادگان وحید هادی چادگانی
9133723301 چادگان- اداره ورزش و جوانان 57724989
سمیرم ابراهیم اسدی 9132226707 سمیرم- اداره ورزش و جوانان 53665924
گلپایگان قاسم محمدیان 9127612005 کلپایگان- اداره ورزش و جوانان 57243775
نایین امیرحسین علوی 9132234803 نایین- اداره ورزش و جوانان 46253645
دهاقان محمود یزدانی 9133220134  دهاقان -اداره ورزش و جوانان 53334600
شاهین شهر رضا کرم زاده 9132095905  شاهین شهر-اداره ورزش و جوانان 45223024
مبارکه     مبارکه- بلوار معلم- جنب اداره ورزش و جوانان 52402555
آران و بیدگل علی زارع دوست  9132633751 آران و بیدگل - اداره ورزش و جوانان 54732023
خوانسار مصطفی کریمی  9133711626 خوانسار-اداره ورزش وجوانان 5777009
فریدونشهر مهدی ملیانی 9132711971 فریدونشهر-اداره ورزش و جوانان 57592500