شاخص  های ارزیابی عملکرد هیات های شهرستان ها (سال 1395)

 

 

 

- تاسیس مدارس نجات غریق

 

- آموزش غواصی

 

- فعالیت های فرهنگی و آسیب های اجتماعی

 

- نشر و چاپ کتب و نشریات مرتبط

 

- پرداختن به بعد ورزشی نجات غریق و داشتن تیم

 

- نظارت مستمر و جدیت در بازرسی دوره ای از اماکن

 

- جذب مشارکت های مردمی

 

- تعامل با هیات شنا در اجرای برنامه های مشترک

 

-  برگزاری کلاس های دانش افزایی در بعد حقوقی ، کمک های اولیه و حیات بخشی

 

- برگزاری دوره های مانور

 

- ارتباط تنگاتنگ با هیات نجات غریق و غواصی استان

 

- میزان حضور در هیات