مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فنی استخر

1- معرفینامه از طرف اداره کل ورزش و جوانان

2- معرفی مدیر بخش آقایان

3- معرفی مدیره بخش بانوان

4- کپی شناسنامه ، کارت نجات غریق- مربیگری- کارت ملی

5- بیمه نامه معتبر ( ماههای حرام 126 میلیون تومان)

6- 3 قطعه عکس از مدیر بخش آقایان

7-3 قطعه عکس از مدیره بخش بانوان

8-واریز مبلغ ........................به حساب 54/7618272 جام ملت بنام هیات نجات غریق و غواصی استان

/روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان