فرآیند درخواست صدور صلاحیت فنی استخر

 

 

1.ارایه درخواست متقاضی صدور صلاحیت فنی استخر به اداره کل ورزش و جوانان

2.بررسی نامه متقاضی در اداره کل ورزش و جوانان و ارجاع در صورت تایید به هیات نجات غریق استان

3.دستور بررسی رییس هیات

4.ثبت درخواست در دبیرخانه هیات

5.تشکیل پرونده متقاضی در هیات

6.تعیین کارشناس و زمان بازدید توسط دبیر هیات

7.تهیه و ارسال گزارش بازدید توسط کارشناس بازدید به کمیسیون صلاحیت

8.بررسی گزارش کارشناس بازدید در کمیسیون صلاحیت

9.تصویب صلاحیت فنی استخر و تایید رییس هیات