فایل بهداشت در استخرها ارائه شده توسط سرکار خانم موسویان در سمینار مدیران استخرهای استان اصفهان