عملیات غواصیدر استخر ها

ممنوعیت عملیاتغواصی در زمان دایری عمومی استخر

مدیران محترم استخر ها نباید اجازه دهند در زمان دایری استخر و استفاده عمومی عملیات غواصی در زیر آب انجام پذیرد. در مورد عقد قرارداد با غواصان رعایت نکات زیر الزامی است:

1 -بررسیگواهینامه مدرسی CMASغواصیو ( برگتاییدیه سال جاری هیات نجات غریق و غواصی استان صادر شده در استان) اصلی، معتبر، کنترل تاریخ انقضاء و نگهداری یک نسخه تصویر از هر یک برای سوابق خود.

2 - آموزش غواصی در زیر آب نیاز به مراقبت و نظارت منجیان دارد، در صورت عدم حضور منجی، هرگونه مسئولیت حقوقی متوجه مدیر استخر خواهد بود.

3 -بررسی و اطمینان حاصل کنید که غواص، مودب و دارای رفتار حرفه ای باشد. این موضوع کمک میکند بتوانید رفتاراو را، نسبت به دیگران بسنجید.