استخدام منجی غریق

مدیران محترم استخر ها باید بگونه زیر به استخدام منجیان غریق اقدام نمایند:

1-بررسی کارت نجات غریق و ( برگ آمادگی سال جاری صادر شده در استان) اصلی، معتبر، کنترل تاریخ انقضاء و نگهداری یک نسخه تصویر از هر یک برای سوابق خود.

در محوطه سونا و جکوزی میتوان با دارندگان هر یک از گواهینامه های زیر منوط به پذیرش مسئولیت حقوقی و جزائی و مستقر بودن در محوطه در زمان دایری، قرارداد منعقد نمود:

*منجیان غریق با دارا بودن شرایط ردیف (1)

*دارندگان گواهینامه کمک های اولیه حرفه ای مانند پزشکیاران اورژانس و بیمارستان ها و پرستاران

*دارندگان گواهینامه CPR.برای امدادگران حرفه ای

- 2بررسی گواهی رضایت از انجام کار کمینه دو سال اخیر

- 3بررسی و اطمینان حاصل کنید که منجی داوطلب، مودب و دارای رفتار حرفه ای باشد. این موضوع کمک میکند بتوانید رفتار داوطلب را، نسبت به دیگران بسنجید.

از منجیان انتظار داشته باشید و در قرارداد ذکر کنید:

- 1در زمان دایری استخر، در تمام مدت بطور پیوسته، آب را با چشم جستجو کنند. هرگاه فردی در استخر بود، منجیان نباید مطالعه کنند، غذا صرف نمایند، با تلفن همراه صحبت کنند و یا از کنار استخر دور شوند و از کار طفره بروند، یا کار های جانبی دیگر مانند تعمیر استخر انجام دهند.

*اگر استخر نیاز به تعمیر و نگهداری دارد، هیچکس نباید در آب حضور داشته باشد، تا این کار انجام شود. در نظر داشته باشید منجیان غریق هیچگونه آموزشی در مورد خدمات و تعمیر و نگهداری آب و تاسیسات استخر ندیده اند.

2- آئین نامه داخلی استخر را انجام دهند.

- 3فروتنی، ادب و رفتار حرفه ای خود را نشان دهند.

4- عملیات پیشگیری و بازدارنده را همواره به اجرا گزارند ( بعنوان مثال پیش از افتادن، مانع دویدن کودکان شوند، مانع ورود کودکان همراه با شناور به قسمت عمیق استخر شوند یا هر رفتار غیر ایمن دیگر.

5- مهارت کامل در استفاده از تیوب امداد، تخته امداد (backboard)، یا تجهیزات ویژه دیگر موجود در استخر را داشته باشند (بعنوان مثال حلقه نجات، چوب Tو عصای نجات یا دیگر تجهیزات مخصوص نجات غریق)

- 6دقیق و مراقب باشند، و حرفه ای بودن خود را نشان دهند.