انتظار منجیان غریق از مدیریت استخر:

1)تجهیزات مورد نیاز

2)یک راهنمای تاسیسات و یک لیست که بطور وضوح مسئولیت ها را توضیح دهد

3)تابلو نصب شده که شرح واضح قوانین استخر، روی آن نوشته شده باشد.

4)فرم های گزارش حادثه، برای جراحات، دزدی، خرابکاری و غیره . .

5)نصب تابلو به تفصیل نوشته شده عملیات اورژانسی/ شیوه هائی که در تمرین های دوره ای منجیان باید انجام دهند.

(مدیران محترم آگاهی داشته باشند که تجربه نشان داده اگر منجیان و کارکنان استخر تمرین عملیات شبیه سازی حوادث را دست کم یکبار در هفته انجام ندهند، در حوادث واقعی دچار دستپاچگی و سردر گمی خواهند شد).

6)لباس متحدالشکل

7)استراحت دوره ای ساعات کار ( بعنوان مثال 30 دقیقه پس از 1/5 ساعت کار هنگامی که استخر کاملا از شناگران تخلیه شده و یا 15 دقیقه نوبتی پس از هر ساعت کار، هنگامی که ساعات کاری استخر بگونه باز و پیوسته است).