بسمه تعالی

تذکر مهم و انضاباطی :

 

پیرو مشاهده ناهنجاری خالکوبی ( تتو ) در میان ورزشکاران ، بدینوسیله با استناد به نامه شماره ۱۲۵۶/۹۶/م/۵۳/ح اداره حراست

ورزش و جوانان استان اصفهان به منجیان غریق در بخش آقایان و بانوان اطلاع داده میشود

این هیات از معرفی و تایید منجیان غریق با شرایط فوق الذکر جهت فعالیت در استخرها و اماکن آبی معذور میباشد.