به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان ، کلاس آموزشی "تصفیه ،گندزدایی و مسائل فنی مربوط به استخرهای شنا در اصفهان برگزار می شود.
بنا به درخواست مدیر بهداشت و درمان شماره 2 شهرستان اصفهان یک دوره کلاس آموزشی با عنوان "تصفیه ،گندزدایی و مسائل فنی استخرهای شنا ویژه کارشناسان بهداشت محیط این مرکز برگزار می شود.
این کلاس آموزشی روز سه شنبه مورخ 18/7/96 از ساعت 8:30 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت و درمان شماره 2 زیر نظر علیرضا طبیبی مدرس دوره تشکیل می شود.