بسمه تعالی

هیات نجات غریق استان اصفهان دوره پیش مدرسی را با شرایط زیر برگزار می کند.

زمان ثبت نام متعاقبا در سایت و کانال هیات اعلام خواهد شد.

 

 اطلاعیه و شرایط ورود به دوره پیش مدرسی درجه 3