به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان، به اطلاع آن دسته از منجیانی که در دوره های قبل موفق به گذراندن برخی آیتم های نجات غریق در کلاس های آمادگی 96 نشده اند ، می رساند؛ آزمون مجدداز آیتم های مورد نظر در تاریخ 4/3/96 در استخر انقلاب راس ساعت 10:30به عمل می آید.