منجیانی که دارای کارت درجه 1 و 2 می باشند می توانند جهت ثبت نام در دوره آمادگی سال 1396 در قسمت ثبت نام دورهای آموزشی بروی  ثبت نام دوره آمادگی سال 96 کلیک نمایند.

 

جهت ثبت نام در دوره آمادگی سال 96 کلیک نمایید