هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

دومین کارگاه دانش افزایی مدرسین کشوری

راه اندازی اتوماسیون اداری آموزشی هیات نجات غریق استان اصفهان

اطلاعیه

...ادامه مطلب...

اطلاعات اصلی

راه اندازی اتوماسیون اداری آموزشی هیات نجات غریق استان اصفهان

اطلاعیه راه اندازی اتوماسیون اداری آموزشی هیات نجات غریق استان اصفهان ثبت نام آمادگی سالیانه 1398 تنها در سیستم اتوماسیون امکان پذیر است. همچنین کلیه منجیان غریق موظف هستند به تکمیل مشخصات و گروه...