سامانه ارزیابی و رتبه بندی استخرهای استان اصفهانهیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد سامانه ارزیابی و رتبه بندی استخرهای استان را به مرحله اجرا درآورد.

درطرح ارزیابی و رتبه بندی استخرهای استان اصفهان که همکاری شایسته هیات شنا و هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان و نیز معاونت ورزشی اداره کل ، اداره بازرسی و نظارت ، امورباشگاهها ، اداره فنی ومهنسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان را نیز یدک می کشد سعی گردیده با همکاری تیمی مجرب از کارشناسان و نمایندگان نهادهای فوق الذکر و با برسی کلیه جوانب و ویژگی های استخرهای استان و مطابق چک لیست پیوست ، ضمن بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه استخرهای استان امکان استفاده مناسب و شایسته از این اماکن را برای خانواده های اصفهانی سهولت بخشد.

بدین منظور در ادامه چک لیست بررسی نکات مورد نظر تیم کارشناسی به همراه نمره بندی هریک از آیتم ها ضمیمه می گردد تا راهگشای کلیه مدیران و موسسان و کارفرمایان استخرهای استان به منظور اطلاع از نحوه تکمیل فرمها و نیز رتبه بندی استرهای استان باشد.

در پایان از کلیه کارشناسان و نخبگان ورزشهای آبی دعوت می گردد چنانچه پیشنهاد ، انتقاد و یا آیتم خاصی برای افزودن بر موارد اعلام شده در نظر دارند مراتب را به هیات نجات غریق استان و یا امور باشگاههای اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به شماره تماس 6308212 4445800-0311 اعلام نمایند.