این بخشبرای ثبت نام در دوره های نجات غریق و غواصی هیات می باشد. دوره مذکور پس از رسیدن به حد نصاب از طریق پیام کوتاه اطلاع رسانی خواهد شد

توجه ** ثبت نام تست ورودی مخصوص افرادی است که می خواهند گواهینامه درجه2 دریافت نمایند.(جدید الورود)

ثبت نام تست ورودي درجه 2 سال 96

ثبت نام کارگاه دانش افزاییCPRوکمک های اولیه(فقط ویژه منجیان دارای کارت درجه1یادرجه2)

ثبت نام دوره آمادگی سال 96