شرایط تاسیس مدرسه نجات غریق

1.       تصویر کلیه صفحات ثبت شرکت یا مدرسه غواصی

2.       مشخص بودن نام مدیر عامل شرکت یا مدرسه غواصی

3.       مشخص بودن مدرس غواصی مورد تایید فدراسیون

4.       مشخص بودن محل شرکت یا مدرسه غواصی فوق

5.       تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مدرس

6.       تصویر گواهینامه های مدرس مدرسه غواصی( مورد تایید فدراسیون)