اسامی مدرسین غواصی

نام و نام خانوادگی
درجه مدرسی شماره تماس کد مدرسی
احسان چوپانی دو ستاره 9133000262  
بهادر شکرچی زاده دو ستاره 9132118387 IRI/F00/M2/12/000052
ترانه کاظمی دو ستاره 9123437644  
حاج احمد توکلی یک ستاره 9133311794 IRI/F00/M1/11/000018
حسین سلیمانی
دوستاره 9132880152 IRI/F00/M2/14/000024
داوود رحیمی یک ستاره 9132895155  
راحله هنرمند یک ستاره 9138070204  
سیدآیت اله احمدی یک ستاره 9132266898 IRI/F00/M1/11/000018
علی بیات دو ستاره 9139162688  
غلامعلی قربانی یک ستاره 9131117074  
کیومرث مختاری یک ستاره 9134104080  
مجتبی رستمی دو ستاره 9132703903  
محمدحسین غلامی دو ستاره 9132672980  
محمدرضا عدالت دو ستاره 9132222600  
مژگان دادخواه یک ستاره 9133159678  
مهدی رحمانزاده یک ستاره 9133069551  
مهدی قوقه ای دو ستاره 9131336586  IRI/F00/M2/11/000020
وحید هادی چادگانی یک ستاره 9133723301  
 معصومه قاسمی یک ستاره  09131765059  IRI/F00/M1/15/000005
علیرضا اکبری یک ستاره 09133945195  
مریم قاسم آقایی یک ستاره 9134090380