شرایط شرکت در دوره های مختلف غواصی
 
 
 
 


یک ستاره

1- حداقل سن 14 سال

2- چهار جلسه دو ساعته تئوری

3- پنج عملیات غواصی استخری و آب های آزاد

4- حداکثر عمق18 متر

5- امتحان تئوری و عملی

6- صدور کارت و گواهینامه بین المللی یک ستاره CMAS ایتالیا و گواهینامه فدراسیون نجات غریق

دو ستاره

1- حداقل سن16 سال

2- هفت جلسه دو ساعته تئوری که شامل آموزش غوص های تکراری، غوص های چند مرحله ای، بیماری های غواصی، کمک های اولیه غواصی و عملیات نجات عمومی.

3- تعداد 20 عملیات غواصی آبهای آزاد که شامل ناوبری، نجات، غواصی در شب و... می باشد.

4- حداکثر عمق 30 متر

5-امتحان تئوری و عملی

6- صدور کارت و گواهینامه بین المللی دو ستاره CMAS ایتالیا و گواهینامه فدراسیون نجات غریق

سه ستاره

1- حداقل سن 18 سال

2- پنج جلسه دو ساعته کلاس تئوری که شامل یاد آوری مطالب دوره های یک و دو ستاره، تکمیل بیماری های غواصی، هوا و اقلیم شناسی و طریق جستجو در آب و ... می باشد.

3- تعداد 40 عملیات غواصی آموزشی عملیات امداد و نجات، کار با قایق کوچک موتوری ، کار با کمپرسور، مدیریت تیم غواصی و مدیریت امداد و نجات ، غوصهای تکراری و چند مرحله ای ، آموزش گره ها و پرچمها و نشانه های دریایی و در کار با کامپیوتر غواصی مي باشد

4- حداکثر عمق 40 متر

5-امتحان تئوری و عملی از دوره های یک، دو و سه ستاره .

6- صدور کارت و گواهینامه بین المللی سه ستاره CMAS ایتالیاو گواهینامه فدراسیون نجات غریق

چهار ستاره

شامل پنج جلسه کلاس تئوری و مرور مطالب دوره های گذشته می باشد.

شرایط شرکت در این دوره دارا بودن 100 مرحله عملیات غواصی پس از دریافت مدرک سه ستاره و گذشتن حداقل 3 سال از دریافت مدرک سه ستاره می باشد